Przedstawiamy Państwu przepisy
które polecają pracownicy firmy Społem

Aktaulnie nie obowiązuje gazetka promocyjna.
Zapraszamy za kilka dni

 Piekarnia „Społem” PSS oferuje swoim Klientom szeroki asortyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych o wysokiej jakości. Dystrybucja naszych wyrobów odbywa się na terenie miasta Elbląga i województwa Warmińsko –...więcej »

Sprzedaż detaliczna jest jedną z głównych działalności Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy „Społem” PSS w Elblągu posiada 13 placówek handlowych. Dwa sklepy należą do ogólnopolskiej sieci sklepów typu LUX....więcej »Lokal do wynajęcia na ul. Browarnej 24-26 w Elblągu

Œroda 17 Lipiec 2019

Spółdzielnia "Społem" PSS w Elblągu posiada do  wynajęcia lokal produkcyjno - biurowo - magazynowy o powierzchni użytkowej 357,5 m2 przy ul. Browarnej... więcej »

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 14 maja 2019 r. godz. 12:00

Wtorek 23 Kwiecień 2019

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie... więcej »

LOKALE DO WYNAJĘCIA ! ! !

Pištek 22 Marzec 2019

Spółdzielnia "Społem" PSS w Elblagu posiada do wynajęcia lokale:- lokal przy ul. Odrodzenia 21 o powierzchni około 350 m2 w cenie 15 zł/m2- lokal przy ul.... więcej »


przejdz do archiwum »

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

ul. Pływacka 25,
82-300 Elbląg
tel. 55 611 48 00

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel: 883371970;
      
fax: /0-55/ 611 48 01
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl


zobacz więcej »

Odwołanie Programu

Data dodania: 2009-11-26

Program pozostaje nierozwiązany - do Spółdzielni nie wpłynął żaden w pełni ważny kupon uprawniający klienta do pozyskania nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursach i programach "Społem" PSS Elbląg.

Już wkrótce - świąteczna Krzyżówka z hasłem.
do wygrania:

- kosz słodyczy
- telefon Samsung
- ekspress do kawy
- zastawa stołowa ( 30 elementów )

_wi_teczny_prezent.jpg

Od nowego roku czeka na Państwa konkurs:

WYGRAJ WYCIECZKĘ NA 65 URODZINY "SPOŁEM"

 Super nagrody czekają !!!

 

 


 

 PROGRAM „Zdrowie jesienią!” – Zasady uczestnictwa

1.     W Programie mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

2.     Program trwa od 26.10.2009 do 23.11.2009 na terenie Sklepów „Społem” PSS w Elblągu oznaczonych plakatami

3.     W sklepach „Społem” PSS należy dokonać zakupu przynajmniej 3 litrów soku Hortex Classic lub Vitaminka, wypełnić otrzymany kupon konkursowy oraz przedstawić hasło reklamujące HORTEX i przekazać wypełniony kupon w sklepie „Społem” PSS w Elblągu

4.     Hasła reklamujące Hortex przyjmowane będą do dnia 23.11.2009 do zamknięcia sklepów.

5.     Nagrody przyznane zostaną osobom, które ułożyły i przesłały najciekawsze hasła.

6.     Laureaci programu zostaną wyłonieni przez Komisję Programową w dniu 26.11.2009 r. i poinformowani o wygranej nie później, jak 7 dni po rozstrzygnięciu.

7.     Uczestnik zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w konkursie oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania).

8.     Odbiór Nagród musi nastąpić osobiście w siedzibie firmy „Społem” PSS, w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

9.     Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

10. Regulamin Programu jest dostępny dla Uczestników do wglądu w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora – www.spolem.elblag.pl

11. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani powiadomić o zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu wydania nagrody marketing@spolem.elblag.pl

 


 

 Regulamin programu „ZDROWIE JESIENIĄ”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      ProgramZdrowie jesienią ” (zwany dalej “Programem”) jest organizowany przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Pływacka 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, pod nr KRS 0000064346, NIP: 578-000-30-04, REGON: 000972140; zwaną dalej Organizatorem.

 

 1. Fundatorami nagrody są:
  •  Hortex Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032687, z kapitałem zakładowym w wysokości 98.284.969,20; opłacony w pełnej wysokości,

 

  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ossowscy Sp. z o.o. 82-300 Elbląg Kazimierzowi 7a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod nr KRS 0000165998, Kapitał zakładowy 1.697.000,00 zł - opłacony w całości, NIP 578-28-04-398, REGON 170987566

 

  • Pensjonat Wielorybek Iwona i Grzegorz Glarczyńscy, Kąty Rybackie, ul. Morska 11 b, NIP 578-000-84-44
 1. W Programie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
  • pracowników oraz współpracowników (stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora) Organizatora, Fundatorów lub pracowników i współpracowników spółki zależnej od Organizatora;
  • osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  • osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

§ 2 Czas trwania Programu.

1.      Program zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach od 26.10.2009 do 23.11.2009 roku.

2.      Nagrody zostaną przyznane w dniu 26.11.2009 o godz. 12.00 w siedzibie firmy „Społem” PSS ul. Pływacka 25, 82-300 Elbląg przez Komisję Programową.

§ 3. Komisja Programowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Programu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Programu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Programu, Organizator wraz z Fundatorami powoła Komisję Programową. W skład Komisji Programowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora oraz Fundatorów. Decyzje podjęte przez Komisję Programową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Szczegółowe zasady działania Komisji Programowej określa „Regulamin Prac Komisji”.

 § 4 Nagrody.

 1. Nagrodami w Programie :

- Wyjazd dla dwóch osób w terminie uzgodnionym z wygrywającym nagrodę od soboty godz. 16.00 do niedzieli godz.12.00 samochodem marki Renault Megane z pełnym bakiem do Pensjonatu WIELORYBEK w Kątach Rybackich ul. Morska 11 b wraz z wyżywieniem.

- Trzy kosze z produktami firmy Hortex o wartości 100 zł każdy – klient wybiera towar z jednego ze sklepów „Społem” PSS Elbląg

 1. Uczestnikom Programu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.
 2. Organizator oświadcza, że nie ma możliwości zamiany nagród na inne nagrody.

  § 5 Warunki uczestnictwa i przebieg Programu:
 3. W Programie może wziąć udział każda osoba, która spełni łącznie następujące warunki, o których mowa w Regulaminie Programu.

a) dokona zakupu Soków Hortex Classic i Vitaminka w sklepach „Społem” PSS w Elblągu w wymienionych w pkt.2c w ilości przynajmniej 3 litrów,

b) wypełni otrzymany kupon programu i prawidłowo odpowie na zadane w nim pytanie, a otrzymany za zakupy paragon fiskalny zachowa do okazania przy odbiorze nagrody,

c) przekaże wypełniony kupon w dowolnym z niżej wymienionych sklepów:

 

1

nr 1, „LUX”

Fromborska 27c

2

nr 2,

Grochowska 2/3

3

nr 4,

Fromborska 33

4

nr 5,

 Znajomy sklep”

Kowalska 15-18

5

nr 10, „LUX

3 Maja 11

6

nr 15,

Znajomy sklep

Robotnicza 185

7

nr 20,

Saperów 1 B

8

nr 27,

Odrodzenia 21

9

nr 41,

Znajomy sklep

Podgórna 12

10

nr 44,

Ogrodowa 24

11

nr 54,

Kościuszki 84 A

12

nr 56, „LUX”

Królewiecka 211

13

nr 73,

Szczygła 11

14

nr 76,

Znajomy sklep

Kościuszki 27-29

15

nr 77,

1 Maja 54

16

nr 82,

Znajomy sklep

Słoneczna 13 A

17

nr 96,

Znajomy sklep

Morszyńska 2 A

4.2.                      Kupony programowe będą przyjmowane do dnia 26.11.2009 do godz. zamknięcia sklepów.

 1. W programie biorą udział tylko ważne tj. autentyczne, niezniszczone, czytelnie wypełnione kupony programowe, zawierające poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe i podpis, oraz zgodę Uczestnika programu na przetwarzanie jego danych osobowych.

4.      Jeden Uczestnik może pozostawić nieograniczoną liczbę zgłoszeń. Każde ze zgłoszeń, bierze udział w programie.

 1. Zwycięzcy programu zostaną wyłonieni przez Komisję Programową w dniu 26.11.2009, spośród Uczestników, którzy złożyli kupony zawierające hasło reklamujące HORTEX i wypełnili je zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia 26.11.2009 r. - listem poleconym.

 § 5 Odbiór nagród.

 1. Odbiór Nagród musi nastąpić osobiście w siedzibie w siedzibie Organizatora, w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników Programu.
 2. Nie zgłoszenie się w uzgodnionym terminie, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w ust.1, oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatorów i Fundatorów.
 3. Do odbioru nagrody niezbędne jest okazanie paragonu fiskalnego otrzymanego za zakupy.
 4. Fundator sfinansuje i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

 § 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń w związku z udziałem w Programie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Programu,.

2.       Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Programowa. Decyzja   

            Komisji Programowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 §7 Postanowienia końcowe.

1.            Organizator i Fundatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu mogą żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów bądź pozostawania pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków określonych w regulaminie Programu lub wynikających z przepisów prawa, a także odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Programu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora lub Fundatorów, jak również uprawnia Organizatora i Fundatorów do odmowy wydania Nagrody.

2.            Uczestnictwo w programie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

3.            We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

4.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu programu, jego przerwania lub zawieszenia programu z ważnych przyczyn.

5.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu i treści niniejszego regulaminu w trakcie trwania Programu.

6.            Regulamin Programu jest dostępny dla Uczestników do wglądu w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora – www.spolem.elblag.pl.

7.            W przypadku osób, które zdobyły Nagrody, Organizator oraz podmioty, którym Organizator powierzył wykonanie niektórych czynności związanych z urządzaniem Programu, zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych zwycięzców Nagród w celach związanych z Programem, w szczególności w celu wydania Nagród. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu Uczestnik taki nie będzie mógł wziąć w nim udziału.

8.            Organizator, za uprzednią pisemną zgodą laureatów Nagród, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk i wizerunków laureatów Nagród w środkach masowego przekazu dla celów marketingowych, z zastrzeżeniem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych nie jest warunkiem realizacji Nagrody.

9.            Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani powiadomić o zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu wydania Nagrody, pod rygorem skutków, o których mowa w ust. 7 powyżej.

 

 

 Naszym klientom proponujemy Kartę programu PRIMOPARTNER jest to karta lojalnościowa, dzięki której będziecie Państwo mogli gromadzić punkty za zakupy dokonywane w placówkach handlowych "Społem" PSS Elbląg.   Punkty rozpoczynamy zbierać od 15 zł. 15 zł - 1 punkt 20 zł - 2 punkty 30 zł - 3 punktyRegulamin Programu Lojalnościowego „PRIMO PARTNER” I. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym. II. Program... więcej »

Imię i nazwisko

E-mail

Temat zapytania

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody
autorów bez zezwolenia - zabronione!