Przedstawiamy Państwu przepisy
które polecają pracownicy firmy Społem

Aktaulnie nie obowiązuje gazetka promocyjna.
Zapraszamy za kilka dni

 Piekarnia „Społem” PSS oferuje swoim Klientom szeroki asortyment wyrobów piekarniczych i cukierniczych o wysokiej jakości. Dystrybucja naszych wyrobów odbywa się na terenie miasta Elbląga i województwa Warmińsko –...więcej »

Sprzedaż detaliczna jest jedną z głównych działalności Spółdzielni. Na dzień dzisiejszy „Społem” PSS w Elblągu posiada 13 placówek handlowych. Dwa sklepy należą do ogólnopolskiej sieci sklepów typu LUX....więcej »Lokal do wynajęcia na ul. Browarnej 24-26 w Elblągu

Œroda 17 Lipiec 2019

Spółdzielnia "Społem" PSS w Elblągu posiada do  wynajęcia lokal produkcyjno - biurowo - magazynowy o powierzchni użytkowej 357,5 m2 przy ul. Browarnej... więcej »

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 14 maja 2019 r. godz. 12:00

Wtorek 23 Kwiecień 2019

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu  zawiadamia Członków Spółdzielni  o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie... więcej »

LOKALE DO WYNAJĘCIA ! ! !

Pištek 22 Marzec 2019

Spółdzielnia "Społem" PSS w Elblagu posiada do wynajęcia lokale:- lokal przy ul. Odrodzenia 21 o powierzchni około 350 m2 w cenie 15 zł/m2- lokal przy ul.... więcej »


przejdz do archiwum »

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

ul. Pływacka 25,
82-300 Elbląg
tel. 55 611 48 00

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel: 883371970;
      
fax: /0-55/ 611 48 01
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl


zobacz więcej »

konkurs - wycieczka na 65 urodziny Społem

Data dodania: 2010-02-03

Regulamin konkursu promocyjnego

 „Wygraj wycieczkę na 65 urodziny Społem”

 

NAZWA KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Konkurs promocyjny „Wygraj wycieczkę na 65 urodziny Społem”, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest skierowany do pełnoletnich klientów sieci sklepów „Społem” PSS w Elblągu dokonujących zakupy w punktach handlowych zlokalizowanych na terenie Elbląga.

ORGANIZATOR

 

§2.

Organizatorem konkursu – podmiotem urządzającym Konkurs Promocyjny jest: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Elblągu przy ul. Pływackiej 25.wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000064346 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 578-000-30-04.

 

§3.

Obsługę Konkursu Promocyjnego, w tym prowadzenie promocji Konkursu Promocyjnego oraz prowadzenie korespondencji ze Zwycięzcami realizuje „Społem” PSS ul. Pływacka 25 w Elblągu.

 

OBSZAR I CZAS TRWANIA

 

§4.

Konkurs obejmuje swym obszarem gminę i miasto Elbląg.

 

§5.

Konkurs trwa od 4 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

§6.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w terminie organizowania Konkursu w gminie lub mieście Elbląg.

 

§7.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu.

 

§8.

Od momentu uzyskania prawa do nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu.

 

§9.

Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu przez cały czas jego trwania w siedzibie Spółdzielni w godzinach 7.00-15.00 i na stronie internetowej www.spolem.elblag.pl.

 

ZASADY KONKURSOWE

 

§10.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:

a)              Dokonać jednorazowego zakupu w dowolnym punkcie handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Elbląg, na kwotę minimum 50,00 złotych brutto.

b)              Pobrać od sprzedawcy w punkcie handlowym oryginalny kupon zgłoszeniowy Konkursu.

c)              Twoja interpretacja skrótu "PSS" to: P...................S.......................S..........................

d)              Czytelnie wpisać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres (ulica, numer, miasto, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego oraz własnoręczny podpis pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

e)              W sposób trwały (np. zszywacz, klej) dołączyć do kuponu oryginał dowodu jednorazowego zakupu (paragon, faktura VAT) na kwotę minimum 50,00 zł brutto z punktu handlowego „Społem” PSS w Elblągu.

f)                W dniach od 4 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. (w czasie godzin otwarcia sklepów) wrzucić prawidłowo wypełniony jeden lub więcej kuponów z dowodem zakupu (jeden kupon na jeden dowód zakupu) - zwane w komplecie łącznie dalej jako „zgłoszenie” - do urny konkursowej, umieszczonej w placówkach handlowych „Społem” PSS w Elblągu Zgłoszenia dostarczone po tym terminie są nieważne.      

g)              Kupony nieoryginalne, kupony bez załączonego dowodu zakupu, kupony z załączoną kopią dowodu zakupu lub nieczytelnym dowodem zakupu, kupony bez dokończonego zdania konkursowego, kupony bez podanych czytelnych danych osobowych oraz własnoręcznego podpisu pod klauzulą o danych osobowych są nieważne.

 

NAGRODY

 

§11.

Nagrodami w konkursie są:

a)         Nagroda główna, tj. dwuosobowa wycieczka, o wartości 5.000,00 złotych brutto, do zrealizowania w terminie wybranym przez Zwycięzców, przypadającym jednak nie później niż dwa miesiące po losowaniu, tj. do 31.10. 2010 r. – decyduje data powrotu.

b)         Druga nagroda tj: skuter, o wartości 3000,00 złotych brutto.

c)         Trzecia nagroda tj: konsola do gier, o wartości 1500,00 złotych brutto

d)          Dwie nagrody pocieszenia, tj. 2 x mp4, o wartości 250,00 złotych brutto każdy.

 

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I PODANIE WYNIKÓW

 

§12.

Celem rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana przez Organizatora niezależna, trzyosobowa Komisja Konkursowa.

 

§13.

Wszystkie Odpowiedzi na konkursowe pytanie zamieszczone na wszystkich prawidłowych Zgłoszeniach Komisja Konkursowa oceniać będzie według kryterium najciekawszych argumentacji, pomysłowości oraz formy językowej. Decyzje o przyznaniu Nagród będą zależne wyłącznie od własnej oceny Komisji i będą decyzjami ostatecznymi.

 

§14.

Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma prawo do odebrania głównej nagrody. Autorzy kolejnych najciekawszych odpowiedzi (miejsca 2,3. i 4.) otrzymują prawo do odebrania po jednej nagrodzie według przyznanego przez Komisję miejsca. Jednocześnie najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe stanowić będą własność Spółdzielni z prawem ich publikacji.

 

§15.

  1. Każdy Uczestnik Konkursu może być zwycięzcą tylko jednej Nagrody
  2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć dowolną ilość Kuponów Zgłoszeniowych (Konkursowych).

 

§16.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone w dniu 10 09 2010 r. w placówkach handlowych oraz w dniu 10 września 2010 r. na stronie www.spolem.elblag.pl. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej pocztą – listem poleconym, priorytetowym w terminie 7 dni od daty podania wyników Konkursu.

 

ODBIÓR I WYKORZYSTANIE NAGRÓD

 

§17.

Organizator w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu wyśle Zwycięzcom pocztą - listem poleconym, priorytetowym pisemną informację z podaniem terminu odbioru nagród (w przypadku nagród miejsca 2,3 i 4 jest to odbiór rzeczowy, w przypadku nagrody głównej – odbiór voucherów).

 

§18.

Warunkiem niezbędnym do odebrania którejkolwiek z Nagród jest własnoręczne potwierdzenie na piśmie w obecności Organizatora, iż Zwycięzca nie jest pracownikiem „Społem” PSS w Elblągu.

 

§19.

Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi przed odebraniem nagrody kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego tj: 10 % wartości nagrody. Podatek zostanie wpłacony przez organizatora na właściwe konto Urzędu Skarbowego zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca zobowiązany jest do podania stosownych danych osobowych niezbędnych do sporządzenia przez Organizatora rozliczenia podatkowego. W przypadku odmowy przez Zwycięzcę podania odpowiednich danych lub zapłaty podatku dochodowego, nagroda zostanie zatrzymana przez organizatora.

 

§20.

W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, bądź nieskorzystania przez Uczestnika z Nagrody, Nagroda ta przechodzi na rzecz Organizatora.

 

§21.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie doręczenie dokumentów konkursowych powstałe w wyniku winy Poczty Polskiej, błędnego lub nieczytelnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika bądź nieskorzystanie z nagrody przez Uczestnika z jakiegokolwiek powodu.

 

§22.

Bez pisemnej zgody Organizatora Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.

 

§23.

Organizator nie wyraża zgody na zamianę wygranej którejkolwiek nagrody na inną Nagrodę bądź na wypłatę równowartości Nagrody w pieniądzach.

 

§24.

Organizator Konkursu nie ponosi kosztów i odpowiedzialności za:

a)         koszty dojazdu Zwycięzcy Nagrody Głównej z miejsca zamieszkania na lotnisko (w obie strony) czy miejsce wykupionego przez Zwycięzcę Nagrody Głównej

b)         szkody i straty materialne i niematerialne wynikające ze zdarzeń, które mogą mieć miejsce podczas uczestnictwa w wycieczce (organizator nie bierze odpowiedzialności za przebieg i jakość Nagród)

c)         dodatkowe korzyści i świadczenia zamówione przez Zwycięzcę lub na jego rzecz ponad te korzyści i świadczenia określone w voucherach

Odpowiedzialność Organizatora za realizację Nagród zamyka się wyłącznie w pokryciu kosztów za Nagrody w kwotach określonych w §11.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

§25.

Uczestnik składając własnoręczny podpis na Kuponie Konkursowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich wykorzystanie do celów reklamowych i informacyjnych Organizatora.

 

§26.

Uczestnik, w przypadku wygrania Nagrody:

a)         wyraża zgodę na publikację, utrwalanie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności na reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie oraz na wszystkich dostępnych polach eksploatacji.

b)         wyraża zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie i publiczne wykorzystanie wizerunku w postaci wykonania przez Organizatora zdjęcia fotograficznego Zwycięzcy na wszystkich dostępnych polach eksploatacji.

c)         wyraża zgodę na publikację, zwielokrotnianie i publiczne wykorzystanie wybranych zdjęć wykonanych podczas wycieczki (dotyczy Zwycięzcy Nagrody Głównej) na wszystkich dostępnych polach eksploatacji.

 

§27.

Brak zgody Uczestnika na realizację zapisów określonych w §26 bądź niedostarczenie w terminie 7 dni od daty powiadomienia o Wygranej, stosownych pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody, bądź niestawienie się w powyższym terminie do Organizatora celem utrwalenia wizerunku na zdjęciu są równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku, Nagrodę tę ma prawo odebrać Uczestnik następny w kolejności na liście wyników podanych przez Komisję Konkursową, zwany dalej „Uczestnikiem Następnym”. Organizator nie przewiduje drugiego, uzupełniającego etapu obrad Komisji Konkursowej. W przypadku rezygnacji z jednej z Nagród przez Uczestnika Następnego, nie wybrana Nagroda zgodnie z zapisem §15 przechodzi na rzecz Organizatora.

 

§28.

Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

§29.

Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w §2 z dopiskiem „Reklamacja konkursowa”, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacje nadesłane po tym terminie będą uważane za nieważne. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, priorytetowym.

 

§30.

Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Konkursu Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§31.

Wszelkie opisy Konkursu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.

 

§32.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Konkursu.

 

§33.

Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie warunki Niniejszego regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

 

§34.

Organizator nie zwraca Uczestnikom wypełnionych kuponów konkursowych i dowodów zakupu.

 

§35.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Naszym klientom proponujemy Kartę programu PRIMOPARTNER jest to karta lojalnościowa, dzięki której będziecie Państwo mogli gromadzić punkty za zakupy dokonywane w placówkach handlowych "Społem" PSS Elbląg.   Punkty rozpoczynamy zbierać od 15 zł. 15 zł - 1 punkt 20 zł - 2 punkty 30 zł - 3 punktyRegulamin Programu Lojalnościowego „PRIMO PARTNER” I. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym. II. Program... więcej »

Imię i nazwisko

E-mail

Temat zapytania

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody
autorów bez zezwolenia - zabronione!