hamburger icon
close menu icon
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ

PROGRAM PARTNERSKI

Naszym klientom proponujemy Kartę programu PRIMOPARTNER jest to karta lojalnościowa, dzięki której będziecie Państwo mogli gromadzić punkty za zakupy dokonywane w placówkach handlowych "Społem" PSS Elbląg.

Punkty rozpoczynamy zbierać od 15 zł.
15 zł - 1 punkt
20 zł - 2 punkty
30 zł - 3 punkty

Regulamin Programu Lojalnościowego „PRIMO PARTNER”

I. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym.

II. Program – Zbieraj Punkty

Program Lojalnościowy organizowany jest przez PRIMOPARTNER spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach (…-….), ul. …… zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ….. Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……, NIP: ….., REGON: ……, kapitał Spółki 150.000,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem” przy współpracy przedsiębiorców i prowadzonych przez tych przedsiębiorców placówek handlowych, zwanych łącznie dalej „Placówkami Handlowymi”, z którymi Organizator zawarł umowy o współpracy. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oznaczonych Placówkach Handlowych, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Program skierowany jest do Klientów Placówek Handlowych, którzy w zamian za dokonywanie zakupów w sieci sklepów objętych akcją będą otrzymywać Punkty, ewidencjonowane na wydanej przez Placówkę Handlową karcie magnetycznej. Punkty podlegają wymianie na bony towarowe lub mogą być przekazane na cele dobroczynne, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Bony towarowe o określonej wartości będą upoważniały do dokonywania płatności za zakupy. Realizacja bonu może być dokonana wyłącznie w Placówce Handlowej, w której Klient dokona wymiany zebranych Punktów na bony towarowe w trakcie transakcji handlowej, podczas której następuje wymiana Punktów, bądź w sklepie internetowym działającym pod adresem www.primohome.pl .

III. Uczestnicy

1. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Polski i dokonuje transakcji w sieci Placówek Handlowych objętych Programem Lojalnościowym.

2. Poprzez pierwsze użycie karty magnetycznej Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

3. Wymiana punktów na bony towarowe lub przekazanie ich na cele dobroczynne możliwe będzie wyłącznie po zarejestrowaniu się Klienta. Rejestracji Klient może dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.primopartner.pl lub wypełniając kwestionariusz w Placówce Handlowej, przy czym rejestracja w takiej sytuacji następuję do 21 dni od daty złożenia kwestionariusza w Placówce Handlowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, lub niekompletnego wypełnienia formularza lub kwestionariusza Organizator może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych.

4. Dane wskazane w formularzu lub kwestionariuszu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinny być przez Klientów aktualizowane. Zmiany można dokonywać w formach przewidzianych dla rejestracji.

5. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klienta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

IV. Karty PRIMO PARTNER

1. Karta Klienta jest kartą upoważniającą do udziału w Programie Lojalnościowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Karty magnetyczne są własnością Organizatora. Kart nie można wykorzystywać w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego lub w przypadku zrezygnowania przez Klienta z udziału w Programie lub wypowiedzenia Klientowi uczestnictwa przez Organizatora, karty powinny być zwrócone do wybranej Placówki Handlowej lub bezpośrednio do Organizatora.

3. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi i służą wyłącznie do ewidencjonowania zebranych Punktów.

4. Nie dopuszcza się przenoszenia punktów pomiędzy różnymi kartami Klienta, za wyjątkiem utraty karty i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub podejrzenia, że nieupoważniona osoba korzysta z karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od stwierdzenia, o tym fakcie powiadomić Organizatora. W takiej sytuacji zostanie wydana nowa karta.

6. Zgłoszenia faktów, o których mowa w punkcie powyżej należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu ………. . Zgłoszenia można dokonać codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00. Uszkodzenie karty można zgłosić także w Placówce Handlowej.

7. Punkty zebrane na utraconej karcie będą przeniesione na nową kartę tylko na określonych poniżej warunkach:

- Klient dokonał rejestracji zgodnie z punktem 3 w dziale III niniejszego Regulaminu (dotyczy karty utraconej),

- fakt utraty karty został prawidłowo zgłoszony do Organizatora, który niezwłocznie blokuje kartę uniemożliwiając wymianę zgromadzonych punktów na bony towarowe, lub na cele dobroczynne.

- na zablokowanej karcie w momencie jej zablokowania było minimum 100 (sto) punktów.

8. Organizator dokona przeniesienia punktów zapisanych na utraconej lub uszkodzonej karcie pomniejszając ich liczbę o 50 (słownie: pięćdziesiąt) punktów.

V. Zbieranie punktów

1. Klient, dokonujący zakupów w Placówkach Handlowych objętych akcją sprzedaży promocyjnej, przed dokonaniem płatności powinien poinformować kasjera, iż jest uczestnikiem akcji i okazać kartę PRIMO PARTNER.

2. Kasjer przy wykorzystaniu terminala zapisze na karcie Klienta punkty uzyskane w związku z dokonanymi zakupami.

3. Poszczególne Placówki Handlowe biorące udział w programie ustalają indywidualnie, w ramach swojej placówki, wartość koszyka zakupów uprawniającego do otrzymania punktów PRIMO PARTNER oraz ilość punktów przypisaną do tej wartości. Informacje o aktualnych zasadach przyznawania punktów PRIMO PARTNER udostępniane będą w każdej Placówce Handlowej w widocznym miejscu.

4. Nabicie punktów PRIMO PARTNER na kartę magnetyczną możliwe jest wyłącznie w trakcie przeprowadzanej transakcji handlowej. W przypadku zakończenia transakcji i odejścia od kasy, nie będzie możliwe uzupełnienie karty magnetycznej przysługującymi punktami.

VI. Sprawdzanie ilości punktów na karcie

Przyznane Klientom punkty są zapisywane pod numerem karty PRIMO PARTNER na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora. Aktualny stan konta można sprawdzać bezpośrednio w Placówkach Handlowych. Klienci, którzy zarejestrowali kartę wypełniając formularz, o którym mowa w dziale III pkt. 3 mogą sprawdzić stan konta na stronie internetowej podając numer karty oraz hasło wygenerowane podczas rejestracji karty PRIMO PARTNER.

VII. Wymiana zebranych punktów na bony lub przekazanie punktów na rzecz Fundacji uczestniczącej w Programie

1. Klient może dokonać wymiany zebranych punków na bony towarowe lub przekazać zebrane punkty na cele dobroczynne – fundację wskazaną na stronie internetowej www.primopartner.pl .

2. Wymiany punktów na bony towarowe lub przekazanie ich na cele dobroczynne może dokonać wyłącznie Klient zarejestrowany według procedury określonej w dziale III niniejszego Regulaminu. Po zalogowaniu na stronie internetowej Klient może wskazać ilość punktów, jaką chce przekazać na cele dobroczynne.

3. Wymiana punktów na bony jest możliwa, gdy stan Konta wynosi, co najmniej 400 (czterysta) punktów. Jednorazowo na bony można wymienić nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 7600 (siedem tysięcy sześćset) punktów. Wartość otrzymanych w związku z sprzedażą premiową bonów jest wolna od podatku dochodowego i wynika to z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu na dzień 10 marca 2010 roku. W przypadku zmiany przepisów prawa Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

4. Wymiana punktów na bony towarowe może także odbywać się poprzez stronę internetową: www.primopartner.pl (z zachowaniem zasad opisanych w pkt.3 niniejszego paragrafu) i służyć wyłącznie do realizacji zakupów w sklepie internetowym: www.primohome.pl.

5. Wartość wymiany 1 (jednego) punktu na bon towarowy jest równa wartości 0, 10 zł (dziesięć groszy).

6. Otrzymane w zamian za punkty PRIMO PARTNER bony towarowe należy zrealizować w tym samym dniu wyłącznie w Placówce Handlowej, w której dokonano wymiany. W przypadku wymiany punktów na bony towarowe na stronie internetowej www.primohome.pl, realizacja tych bonów może nastąpić wyłącznie w tym samym dniu w sklepie internetowym www.primohome.pl.

VIII. Wygasanie punktów

Jeżeli w ciągu 24 (dwudziestu czterech) kolejno następujących po sobie miesiącach Klient nie otrzyma punktów lub nie zamieni posiadanych punktów na bony, konto karty Klienta zostanie zamknięte a zgromadzone na karcie punkty wygasną.

IX. Ustanie uczestnictwa w Programie

1. Klient w każdej chwili może zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.

2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Klientowi uczestnictwo w programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się głównie udostępnianie karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie niniejszego regulaminu. Użytkownik zarejestrowanej karty PRIMO PARTNER zostanie poinformowany o wypowiedzeniu uczestnictwa w programie podczas próby logowania się na stronę internetową programu: www.primopartner.pl. Użytkownicy kart niezarejestrowanych otrzymają informację od kasjera w Placówce Handlowej podczas próby „nabicia” punktów. Klient w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o wypowiedzeniu uczestnictwa w programie może odwołać się pisemnie do Organizatora.

3. Zakończenie uczestnictwa w programie lojalnościowym z wyżej wymienionych przyczyn powoduje utratę punktów zgromadzonych na karcie.

4. Po ustaniu uczestnictwa w programie Klient jest zobowiązany do zwrócenia karty magnetycznej Organizatorowi.

X. Zmiana warunków uczestnictwa

1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania programu. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.

2. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli po jej ogłoszeniu (opublikowaniu na stronie internetowej) Klient użyje karty PRIMO PARTNER w celu „nabicia” punktów.

XI. Zakończenie programu PRIMO PARTNER

1. Program lojalnościowy PRIMO PARTNER trwać będzie do 31.12.2015 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

2. Organizator może zawiesić albo zakończyć akcję w terminie wcześniejszym. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni przez zawieszeniem bądź zakończeniem akcji ogłosić ten zamiar na stronie internetowej Organizatora.

3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu, zebrane punkty PRIMO PARTNER będą mogły być wymienione na bony towarowe przez 3 kolejne miesiące od końca miesiąca kalendarzowego, w którym ogłosi się zawieszenie lub zakończenie programu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

3. Wszelkie informację związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.primopartner.pl.

Realizujemy zamówienia firm oraz indywidualne na bony towarowe i paczki żywnościowe. Realizujemy bony Sodexho PASS we wszystkich punktach usługowo – handlowych Spółdzielni.

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu ul. Pływacka 25, 82-300 Elbląg
tel. 883 371 970
Biuro Handlu tel kom: 883371954 - kierownik
e-mail: handel@spolem.elblag.pl
Sekretariat Prezesa Zarządu tel: 883 371 970
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl
Piekarnia tel: 883371952
e-mail:produkcja@spolem.elblag.pl
prev img

Napisz swoją opinie!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda