hamburger icon
close menu icon
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ

Zebranie Przedstawicieli w dn. 14.06.2021 r.

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu zawiadamia Członków Spółdzielni o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Pływackiej 25 w Elblągu

PORZĄDEK OBRAD

I. Otwarcie Zebrania.

II. Wybór prezydium Zebrania w składzie:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz.

III. Uchwalenie regulaminu i przyjęcie porządku obrad.

IV. Wybór komisji:
a) mandatowej w ilości 3 osób
b) uchwał i wniosków w ilości 3 osób

V. Sprawozdanie komisji mandatowej o prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 roku i zamierzone działania na 2021 r.

VII. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za rok 2020.

VIII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.

IX. Dyskusja nad sprawozdaniami.

X. Przedstawienie projektów uchwał oraz podjecie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 r. i sprawozdania finansowego za 2020 r., obejmującego informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,
2) podziału nadwyżki bilansowej,
3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
4) zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na 2021 r.,
5) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
6) przystąpienia do spółki KPH SPOŁEM Sp. z o.o.,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 95,
8) wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.

XI. Przedstawienie i przyjęcie wniosków wynikających z dyskusji.

XII. Zamknięcie obrad.

 

/-/ Z A R Z Ą D

 

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu ul. Pływacka 25, 82-300 Elbląg
tel. 883 371 970
Biuro Handlu tel kom: 883371954 - kierownik
e-mail: handel@spolem.elblag.pl
Sekretariat Prezesa Zarządu tel: 883 371 970
e-mail: poczta@spolem.elblag.pl
Piekarnia tel: 883371952
e-mail:produkcja@spolem.elblag.pl
prev img

Napisz swoją opinie!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda